Der Klang der Buchstaben 2 (erst Vokal, dann Konsonant)


Beispiele:
.
.
.
a ä e i o ö u ü eu äu ei au
b ab äb eb ib ob öb ub üb eub äub eib aub
ch ach äch ech ich och öch uch üch euch äuch eich auch
ck ack äck eck ick ock öck uck ück
d ad äd ed id od öd ud üd eud äud eid aud
f af äf ef if of öf uf üf euf äuf eif auf
g ag äg eg ig og ög ug üg eug äug eig aug
h ah äh eh ih oh öh uh üh eih auh
j aj ej ij oj uj eij
k ak ek ik ok ök uk ük euk eik auk
l al äl el il ol öl ul ül eul äul eil aul
m am äm em im om öm um üm eum äum eim aum
n an än en in on ön un ün eun äun ein aun
p ap äp ep ip op öp up üp eup äup aup
r ar är er ir or ör ur ür eur eir aur
s as äs es is os ös us üs eus äus eis aus
sch asch äsch esch isch osch ösch usch üsch eusch äusch eisch ausch
t at ät et it ot öt ut üt eut äut eit aut
v av ev iv ov uv
w aw ew iw ow öw uw
x ax äx ex ix
z az ez iz oz uz euz äuz eiz auz